Εικόνα Στέγαση Φοιτητών
Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι φοιτητές παλαιότερων ετών των Τμημάτων Μουσειολογίας, Ιστορίας  και Αρχαιολογίας, Γεωπονίας καθώς και Φυσικοθεραπείας, κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ/τος 52/2022, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και δικαιολογητικά στέγασής τους στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr, από 1 Αυγούστου 2022 έως και 26 Αυγούστου 2022.

Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών (www.upatras.gr).

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ανωτέρω Π.Δ/τος «Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία ή των οποίων οι γονείς έχουν μόνιμη κατοικία στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα, στεγάζονται κατά προτεραιότητα στη φοιτητική εστία ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος» και επομένως, οι προαναφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και δικαιολογητικά στέγασής τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στη Φοιτητική Εστία Πατρών αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους φοιτητές των προαναφερόμενων Τμημάτων και αιτήσεις από άλλα Τμήματα θα απορρίπτονται.

Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας

Μάρκος Μαραγκός