Τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων εξαμήνων είναι Yποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται έξι (6) μαθήματα / εξάμηνο.

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.

Στο 7ο και 8ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει τρία (3) από τα πέντε (5) μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΠΕ).

Στο 9ο και 10ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει την Πειραματική Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτικά) και επίσης τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πειραματική Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών, Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.

Πιο συγκεκριμένα:


Φοιτητές 1ου εξαμήνου

Από το τρέχον (1ο) εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ

Φοιτητές 2ου εξαμήνου

Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ

Φοιτητές 3ου εξαμήνου

Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 4ου εξαμήνου

Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 5ου εξαμήνου

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 6ου εξαμήνου

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 7ου εξαμήνου

Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου, 3ου,5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 8ου εξαμήνου

Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 9ου εξαμήνου

Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου

και μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής7ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 10ου εξαμήνου

Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου και 8ου εξαμήνου

και μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 8ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ