Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4610/7-5-2019 της ίδρυσης του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος καθώς και τέσσερα (4) ακόμη μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος, τα οποία συγκροτούν την προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 732/2019 ως προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Καπότης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών:

Προσωρινός Πρόεδρος


Γεώργιος Καπότης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλέφωνο: +30 2310 58240

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1979).
 • Master of Science, Πανεπιστήμιο του Guelph – Καναδάς (1982).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002).

Ερευνητική δραστηριότητα: Βελτίωση εγχώριων ποικιλιών λαχανικών-παραγωγή υβριδίων,Θρέψη Φυτών, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί-Τυποποίηση Λαχανικών, Υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, Διαχείριση της αζωτούχου λίπανσης των καλλιεργούμενων φυτών, Έλεγχος των υπολειμμάτων νιτρικών ιόντων και βαρέων μετάλλων στα φυλλώδη λαχανικά, στο νερό και στο έδαφος του νομού Αιτωλοακαρνανίας.


Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

Τα υπόλοιπα 4 μέλη, τα οποία μαζί με τον προσωρινό Πρόεδρο απαρτίζουν τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι τα εξής:


Τσέλιος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό Σημείωμα: Tselios Theodore CV

Κατάλογος δημοσιεύσεων: Google Scholar

Web Page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: +302610 997905


Γεώργιος Τσιάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό Σημείωμα: Tsiamis G.  CV

Κατάλογος δημοσιεύσεων: Google Scholar

Μέλος της ερευνητικής ομάδας: Μοριακή Γενετική και Μικροβιολογία: από γονίδια και γονιδιώματα σε οργανισμούς και εφαρμογές

Τηλέφωνο: +30 264107-4149

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:


Βλασούλα Μπεκιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

Βιογραφικό Σημείωμα: V_Bekiari_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58436

Email:


Ψωμάς Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιογραφικό Σημείωμα: Psomas E. CV

Γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ,

Τηλέφωνο: +30 26410 74192


Αρμοδιότητες προσωρινής συνέλευσης Τμήματος

 Σύμφωνα με το Άρθρο 44, Ν.4610/2019 ως όργανο διοίκησης του Τμήματος  ορίζεται η προσωρινή Συνέλευση, η οποία έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με μία κανονική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Έτσι μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να:

 • συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία της ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,
 • απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
 • εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
 • συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
 • προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής,
 • κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
 • γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα.

Αρμοδιότητες  Προσωρινού Προέδρου

Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία (άρθρο 11 του ν. 4485/2017), ο προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Φυτικής παραγωγής έχει τις ίδιες αρμοδιότητες όπως ο κάθε Πρόεδρος Τμήματος και παραμένει μέχρι να το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να:

 • εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο, οφείλοντας να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της
 • προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 • συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
 • μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Τμήμα,
 • διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.