Η Αναθεώρηση του Προπτυχιακού Προγράμματος θα βασίζεται στις αρχές των οποίων μια γενικότερη περιγραφή δίνεται παρακάτω. Ο τρόπος συλλογής δεδομένων και αξιολόγησής τους θα βασιστεί στις μεθόδους που ακολουθούνται τόσο διεθνώς, όσο και στον Ελληνικό χώρο και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και θα παρουσιαστεί λεπτομερώς σε επόμενη έκδοση του Οδηγού Σπουδών. Παρακάτω παρουσιάζεται η γενικότερη προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.

 Για την ανανέωση και την προσαρμογή του ΠΠΣ σε νέα επιστημονικά πεδία, στις αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας και σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα συγκεντρώνει και θα αναλύει  σε ετήσια βάση τη γνώμη αποφοίτων συναφών επιστημονικών οργανώσεων επιμελητηρίων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η συγκέντρωση των δεδομένων θα γίνεται με συνεντεύξεις με την χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στοχευμένων ερωτηματολογίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ.

Ειδικότερα  η ΟΜΕΑ του Τμήματος θα συλλέγει μέσω ηλεκτρονικής  επικοινωνίας με αποφοίτους του Τμήματος χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων τις οποίες  απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Επιστήμης Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών θα υποστηρίζεται από τις παρακάτω επιτροπές:

  1. Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, και ΕΔΙΠ του Τμήματος και θα έχει ως ρόλο την εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος βελτιωτικών αλλαγών στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στον οδηγό σπουδών, την προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, και την κατάστρωση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος εξετάσεων.
  2. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και χρησιμοποιεί διάφορες πηγές όπως:
    • τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
    • τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος,
    • τεχνικές αναφορές και μελέτες επιστημονικών φορέων .
    • τεχνικές αναφορές και μελέτες εργοδοτικών φορέων .

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μελετώνται εκτενώς από την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και την ΟΜΕΑ του Τμήματος με σκοπό την επικαιροποίηση του ΠΠΣ και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην επιστημονική κοινότητα του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος.